Nyheder

08/12-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 4. december 2013. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik de indkomne tilbud vedr. renovering af altangangshusets sydfacade og vedtog at acceptere tilbuddet fra Jorton A/S. En kontrakt vil blive forhandlet på plads i de nærmeste uger. Arbejdet forventes at blive påbegyndt i marts 2014 og at blive afsluttet ca 1. juli. Beboerne i altangangshuset vil få nærmere information om arbejderne, inden disse påbegyndes.
 • Aarhus Kommunes aftale med nogle almennyttige boligorganisationer vedr. frikøb for tilbagekøbsklausulen har ført til, at en gruppe af private ejendomsejere og ejerforeninger bl.a. de tre ejerforeninger i Vestervang har sendt en henvendelse til kommunen med en forespørgsel om, hvilke tilbagekøbsvilkår denne gruppe vil kunne tilbydes. Som resultat af henvendelsen har der været holdt et møde med borgmesteren og rådmanden for teknisk afdeling. Der blev enighed om et nyt møde med embedsmænd i det nye år. Yderligere information herom vil blive givet på generalforsamlingen i april.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 8. januar 2014.
 • Der er planlagt "Møde med bestyrelsen" til d. 29. januar kl. 19.
 • Den ordinære generalforsamling i 2014 er planlagt til d. 9. april kl. 18.
  Evt. forslag fra medlemmerne til drøftelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar 2014.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

14/10-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 5. oktober 2013. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Med baggrund i udbudsmateriale udarbejdet af Rambøll A/S vedr. renovering af altangangshusets sydfacade i 2014 har bestyrelsen besluttet at sende denne opgave i udbud. Resultatet af udbudsrunden forventes at foreligge ultimo november.
 • I lyset af Aarhus Kommunes aftale med nogle boligorganisationer vedr. frikøb for tilbagekøbsklausulen har bestyrelsen drøftet denne, også med naboejerforeningerne. Der arbejdes på at etablere et samarbejde med flere ejerforeninger m.h.p. en evt. fælles henvendelse til kommunen.
 • Ejerforeningen har indkøbt ny ovn og køleskab til selskabslokalet.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 27. november 2013.
 • Den ordinære generalforsamling i 2014 er planlagt til d. 9. april kl. 18.
22/09-2013

Den tidligere udsendte skrivelse til ejere og beboere om varmeregnskabet er nu lagt ind under Information > Orienteringer > Varmeregnskab.

Det skal bemærkes, at punkt 6, der omhandler lejligheder, der udlejes eller fremlejes, er korrigeret og præciseret, da den oprindelige formulering kunne misforstås.

01/09-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 14. august 2013. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Med baggrund i adskillige henvendelser om varmeregnskabet for 2012/13 drøftede bestyrelsen dette og blev enig om, at et møde med Techem er nødvendigt. Dette bliver holdt d. 28. august. Bestyrelsen vil derefter tage stilling til en orientering til foreningens medlemmer.
 • Der er taget næste skridt mht. renovering af altangangshusets sydfacade i 2014, idet Rambøll A/S vil færdiggøre udbudsmateriale til primo oktober 2013.
 • Erstatning af brøndringene med fyrretræer i gården med konceptet præsenteret på generalforsamlingen forventes afsluttet inden 1. sep.
 • Ejerforeningen vil indkøbe ny ovn og køleskab til selskabslokalet.
 • Der vil blive afholdt "Møde med bestyrelsen" d. 25. sept. Særskilt opslag herom kommer senere.
 • Ejerforeningens BBR-oplysninger er blevet opdateret, se denne rapport.
 • Der har været problemer med at se de interne sider på hjemmesiden med Internet Explorer 10. Disse problemer er nu løst.
18/07-2013

Der er blevet indgået en samhandelsaftale med Malerhuset om 20% rabat hos Flügger.

Klik for yderligere detaljer.

20/05-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 14. maj 2013. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med uændret opgave- og ansvarsfordeling.
 • Bestyrelsen følger behandlingen i byrådet af den nye sag om tilbagekøbsklausuler i Aarhus Kommune.
 • Der tages næste skridt mht. renovering af altangangshusets sydfacade i 2014, idet Rambøll A/S anmodes om at færdiggøre udbudsmateriale til primo oktober 2013.
 • Erstatning af brøndringene med fyrretræer i gården med konceptet præsenteret på generalforsamlingen udskydes til eftersommeren, da der er 3 måneders leveringstid på de ønskede nye kummer.
 • Viceværterne vil i løbet af sommeren male træværket på terrassehusets nordfacade.
01/05-2013

Orientering fra bestyrelsen

Hjemmesiden er blevet opdateret med følgende:

06/04-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 2. april 2013. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • Indkaldelse, beretning, årsrapport 2012 og budget 2013 til behandling på generalforsamlingen blev gennemgået. Resultatet er tilfredsstillende, idet det skal bemærkes, at udgifterne til den generalforsamlingsbestemte etablering af det nye gæsteværelse ikke var med i budgettet for 2012.
 • En plan frem til 2020 for bygningsvedligeholdelse blev gennemgået.
 • Der arbejdes med at erstatte brøndringene med fyrretræer i gården med et nyt koncept. Det nye koncept vil blive præsenteret på generalforsamlingen.
 • Der forventes ingen større renoveringsarbejder i 2013. Altangangshusets sydfacade forventes renoveret i 2014.

 

Husk generalforsamlingen d. 17. april kl. 18:00.

Indkaldelse, beretning, årsrapport og budget er udsendt.

Tilmeldingsfrist: 9. april kl. 13 jfr. udsendt indkaldelse.

10/03-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 6. marts 2013. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen er i gang med at forberede generalforsamlingen d. 17. april. Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne (sidste frist var 15. feb.)
 • Første udkast til årsrapport blev gennemgået. Resultatet er tilfredsstillende, idet det skal bemærkes, at udgifterne til den generalforsamlingsbestemte etablering af det nye gæsteværelse ikke var med i budgettet for 2012.
 • Bestyrelsen er blevet enig med bestyrelserne i Vestervang 1 - 10 og Bygningsinspektoratet vedr. regler for facadeændringer. Resultatet vilblive fremlagt i beretning til generalforsamlingen.
 • Der arbejdes med at erstatte brøndringene med fyrretræer i gården medet nyt koncept. Det nye koncept vil blive præsenteret på generalforsamlingen.
 • NRGI har fundet en løsning vedr. montering af nye elmålere i målerskabene. Udskiftning af målere er afsluttet.
 • Der forventes ingen større renoveringsarbejder i 2013. Altangangshusets sydfacade forventes renoveret i 2014.
03/02-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 10. januar 2013. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • En beboer, der har villet deponere en nøgle hos Falck, er fejlagtigt blevetafvist. Bestyrelsen har fået bekræftet, at nøgledeponering er en del afforeningens abonnement.
 • Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra TT-Netværk vedr. ønske om reduktion af leje for mobilantenneposition på taget. Bestyrelsen fastholder krav om fortsat at få den nuværende leje.
 • Bestyrelsen er blevet enig med bestyrelserne i Vestervang 1 - 10 om en henvendelse til Bygningsinspektoratet vedr. facadeændringer. Der er d.d. holdt møde med Bygningsinspektoratet. Resultatet vil blive fremlagt i beretning til generalforsamlingen.
 • Konkrete støjende vedligeholdelsesarbejder gennemført uden for de fastlagte tidsrum er blevet påtalt gennem opslag i opgangene.
 • En forespørgsel om radiatorventiler er blevet besvaret. Udskiftning er en sag for den enkelte ejer. Der henvises til notat på hjemmesiden under Information -> Orienteringer
 • NRGI har fundet en løsning vedr. montering af nye elmålere i målerskabene. Udskiftning af målere er igang.
 • Der forventes ingen større renoveringsarbejder i 2013. Altangangshusets sydfacade forventes renoveret i 2014.

Derudover er der kommet et referatet af mødet med bestyrelsen 23. januar 2013.

< Previous 1  2  3  4   [5]  6  7  Next >